Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Algemeen

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 

Artikel 4 - Overeenkomst

Artikel 5 - Wijzigingen

Artikel 6 - Prijzen

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 8 - Betaling 

Artikel 9 - Aflevering en risico

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 - Garantie, onderzoek, reclames

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

Artikel 13 - Aansprakelijkheid tegenover kopers die niet handelen als particulier

Artikel 14 - Vrijwaring door kopers die niet handelen als particulier

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Niet-overname personeel

Artikel 17 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 18 - Geheimhouding/intellectuele eigendom

Artikel 19 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. verkoper: Winbiotic B.V., tt. Vasumweg 221, 1033 SJ Amsterdam, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van verkoper afneemt, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat, of met wie verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt, elke aanwijzing of aanvulling daarop. Alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst alsmede de daaraan gelieerde diensten die verkoper ten behoeve van koper verricht;
 5. order: iedere opdracht van koper, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, levering, opdracht en overeenkomst tussen verkoper en een koper. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden kunnen verkoper slechts worden tegen geworpen indien en voor zover zij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. De koper met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en verkoper. 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes zijdens verkoper zijn geldig gedurende (acht) dagen of zoveel langer of korter als daarin uitdrukkelijk wordt aangegeven. Voor orders nà voornoemde termijn en/of anders dan op basis van een aanbieding en/of offerte gelden niet meer de daarbij overeengekomen prijzen en condities. 
 2. Verkoper kan niet worden gehouden aan duidelijke druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.
 3. Alle opgaven door verkoper van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar verkoper kan er evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper een order van koper schriftelijk aanvaardt of door verkoper uitvoering aan een order wordt gegeven, in welk geval onder meer de factuur als schriftelijk bewijs van de overeenkomst kan gelden.
 2. Indien verkoper op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor de prestaties, zal koper verkoper daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6 (prijzen) en 7 (betaling), betalen conform de dan bij verkoper geldende tarieven.

Artikel 5 - Wijzigingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 5.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 6 - Prijzen

 1. Prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst zal de verkoper alleen doorvoeren indien deze gebaseerd zijn op wettelijke regelingen of bepalingen. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstoffenprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen welke prijsverhogend werken. Indien de voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot bepaalde leveranties meer dan 5% van de overeengekomen prijs, exclusief BTW bedragen, dan zal de koper gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren voor wat betreft de toekomstige levering, mits de koper zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verkoper mededeelt. De koper heeft in zulke gevallen geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook. 
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of toelaat, heeft verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan koper in rekening te brengen.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens 
 4. Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Emballage bedoeld voor hergebruik blijft eigendom van de verkoper dan wel van derden en zal door verkoper slechts worden teruggenomen indien deze zich in goede staat bevindt. Voor schade aan dergelijke emballage is koper volledig aansprakelijk tenzij de koper bewijst dat de schade niet is veroorzaakt door zijn schuld.
 5. Koper zal waar van toepassing het transportmateriaal, dat door verkoper ter beschikking is gesteld, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging van verkoper ontstaan en koper zal voldoen aan alle instructies die verkoper heeft gegeven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is koper gehouden tot vergoeding van de door vertraging ontstane schade.
 6. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, op een door verkoper aan te geven wijze in Euro. Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door verkoper.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door verkoper afzonderlijk worden gefactureerd. Verkoper is tevens gerechtigd voorschotfacturen te zenden.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Koper is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn. Onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten (op opschorting, nakoming, schadevergoeding, etc.), is verkoper alsdan bevoegd een rente over het openstaande bedrag te berekenen van de geldende wettelijke rente per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. Alle door verkoper gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van koper maar bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-, 10% over de volgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,-, maar met een minimum bedrag van €40,-. De buitenge-rechtelij¬ke incasso¬kosten zijn voor het overige vast te stellen op basis van het ten tijde van de getroffen incassomaatregel geldende incassotarief conform de aanbevelingen van het NVVR- rapport Voorwerk II; de ge¬rech¬telij¬ke incas¬so¬kosten op het daad¬werke¬lijk door ons ter zake van de procedure be¬taal¬de be¬drag, ook voor zover dit de geliqui¬deerde proces¬kosten te boven gaat.
 5. Verkoper is gerechtigd gedeeltelijke zekerheid te verlangen voor de voldoening van de verplichtingen van koper, alvorens tot levering of voortzetting daarvan over te gaan. Koper dient op aangeven van verkoper minimaal 50% van het verschuldigde vooruit te betalen op een door verkoper aan te geven bankrekening.
 6. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten -rente en kosten daaronder begrepen-, zelfs al verklaart koper te dien aanzien anders. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 - Aflevering en risico

 1. De door verkoper opgegeven verzendtermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor verkoper geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan verkoper verstrekte gegevens. Opgegeven verzendtermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, doch gelden hooguit als indicatie.
 2. De verzendtermijn gaat in op de datum van de schriftelijke bevestiging van de order door verkoper, danwel bij gebreke van een dergelijke orderbevestiging op de datum dat verkoper aanvangt met het uitvoering geven aan de overeenkomst. Indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, gaat de verzendtermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke bevestiging van de order. Bij niet tijdige verzending is verkoper dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn tot nakoming wordt gegund in verzuim.
 3. De verzending van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van de verzending en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of in de opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikte condities, en in al zulke gevallen zijn de dan geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke verzending en aflevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van de producten aan verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden verschuldigde rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, te verwerken tot eindproduct, aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Maakt koper van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van eigendomsrechten te leveren. 
 3. Koper is eveneens verplicht verkoper op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal verkrijgen. Voor zover koper zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan verkoper om dit pandrecht tot stand te brengen. De bevoegdheid tot wederverkopen vervalt echter bij wanbetaling indien verkoper koper dit recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud verblijvende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven.
 6. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen (anders dan privéwoningen) te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

Artikel 11 - Garantie, onderzoek, reclames

 1. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat de verkoper in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen.
 •   Geen garantie bestaat voor geringe in de branche waar verkoper werkzaam is toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, afwerking of deugdelijkheid van de geleverde goederen, tenzij hierover specifieke eisen zijn gesteld bij de bestelling of in de overeenkomst.
 •   De garantie geldt slechts voor gebreken die zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik en/of opslag onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen.
 1. Na het ontdekken van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende producten onverwijld te staken. Koper zal alle door verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking of gebruik.
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van koper niet op.
 3. Reclames die verkoper bereiken na de termijn van tenminste houdbaarheid van de geleverde producten òf reclames die producten betreffen welke verwerkt, bewerkt of niet goed opgeslagen zijn of waarbij niet is voldaan aan het gestelde onder 1 van dit artikel, zullen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.
 4. Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.
 5. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren, voordat verkoper daarmee heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor verkoper, maar de producten blijven voor risico van koper. Indien retourzendingen echter zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de retourzending verbonden kosten voor rekening van koper.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

   Verkoper is indien koper nog verplichtingen jegens verkoper moet nakomen bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de verkoper overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of de uitvoering of verdere uitvoering op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling, indien:

 • koper zonder toereikende rechtvaardigingsgrond in gebreke blijft om verplichtingen uit deze overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) na te komen; 
 • koper overlijdt of onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • faillissement van koper wordt aangevraagd;
 • het bedrijf van koper wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
 • op enig vermogensbestanddeel van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden.

In deze gevallen is iedere vordering op koper terstond opeisbaar, zonder dat verkoper tot schadevergoeding of garantie gehouden is. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid tegenover kopers die niet handelen als particulier

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens koper. De nakoming van de garantieverplichtingen, zoals genoemd in artikel 11 en zoals omschreven in de toepasselijke garantiebepalingen, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van verkoper of leidinggevende ondergeschikten. In laatstgenoemd geval is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal de koopprijs van de betreffende zaken respectievelijk het betreffende deel van de opdrachtsom. 
 2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 
 4. Koper vrijwaart ons tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door ons geleverde zaken of verrichte diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van koper, ondergeschikten van koper of van anderen die koper in het kader van met een derde gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.
 5. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
 6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 14 - Vrijwaring door kopers die niet handelen als particulier

Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht de levering van de goederen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.  
 3.  Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Koper is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 16 - Niet-overname personeel

De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met verkoper, medewerkers van verkoper of van ondernemingen waarop verkoper ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 17 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Artikel 18 - Geheimhouding/intellectuele eigendom

 1. Koper is gehouden alle gegevens en informatie betreffende verkoper en gelieerde vennootschappen en ondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, werkwijzen, producten, prijzen, klanten en relaties, intellectuele eigendomsrechten en know-how, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan koper ter beschikking gestelde producten, al dan niet in samenwerking met of in opdracht van koper tot stand gebracht, berusten bij verkoper in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, dan wel bij een toeleverancier van verkoper die haar heeft gemachtigd de betreffende producten aan koper ter beschikking te stellen.
 3. Verkoper behoudt zich eveneens alle intellectuele eigendomsrechten voor in de meest ruime zin met betrekking tot alle door verkoper vervaardigde receptuur, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen, e.d. Indien met betrekking tot door verkoper uit te brengen adviezen, offertes of prijsopgaven, receptuur, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen, e.d. worden gemaakt, blijven deze te allen tijde eigendom van verkoper, ongeacht of verkoper de order wordt gegeven dan wel een overeenkomst tot stand komt.
 4. Koper verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring. Het is koper, onder meer, verboden door verkoper vervaardigde of verstrekte receptuur, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen of handleidingen, e.d. te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken, aan derden in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
 5. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, zal koper aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,-, terwijl voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een direct opeisbare boete aan verkoper verschuldigd zal zijn van € 1.000,- per dag. Eén en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
 6. Koper is gehouden op eerste schriftelijke verzoek van verkoper binnen een door verkoper te stellen termijn de door verkoper ter hand gestelde modellen, tekeningen, ontwerpen, foto’s en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen e.d. te retourneren. Voor elke dag dat koper in gebreke blijft aan in dit artikel bepaalde te voldoen, zal hij aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 1.000,-.

Artikel 19 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Amsterdam, december 2021.